Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE E-SHOP www.donte.sk
(ďalej len „VOP“)

Katarína Časnochová, miesto podnikania Juraja Fándlyho 2166/19, 01 001 Žilina, IČO: 53 373 481, DIČ: 1120302744, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra: 580-69321 (ďalej len „predávajúci“)

Kontakty:
Telefónne číslo: 0904 652 563
E-mail: info@donte.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
I.I Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.donte.sk. A uplatňujú sa výlučne na kúpne zmluvy uzatvorené cez predmetný internetový obchod.
I.II VOP detailnejšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (ktorým sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa – spoločne ako „kupujúci“ na druhej strane.
I.III Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY A OBJEDNANIE TOVARU
II.I Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Ak bol prijatý návrh, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, považuje sa za odmietnutie pôvodného návrhu a vytvorenie nového návrhu, ktorý podlieha možnému prijatiu zo strany predávajúceho.
II.II Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v e-shope s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávacieho procesu klikne na tlačidlo “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode.
II.III Pred samotným odoslaním objednávky môže si kupujúci skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré boli ním do objednávky vložené.
II.IV Po odoslaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a uvedie rekapituláciu objednávky.
II.V Z takto uzatvorenej kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
II.VI V prípade zmlúv, v ktorých predávajúci odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
II.VII Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku a zásad spracovania a ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP, reklamačný poriadok, zásady spracovania a ochrany osobných údajov si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť priamo na stránke www.donte.sk

III. OZNAČENIE A CENA TOVARU
III.I Pri každom individuálnom tovare je priamo v konkrétnej ponuke e-shopu uvedené označenie predmetného tovaru spolu s opisom hlavných vlastností tovaru.
III.II Pri každom individuálnom tovare je priamo v konkrétnej ponuke e-shopu uvedená celková cena tovaru v mene EURO. Predmetná cena je konečná, t. j. vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky. Pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
IV.I Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v objednávke spôsobom:
a) dobierkou – platba v hotovosti/kartou pri prevzatí zásielky kuriérovi. Táto služba je spoplatnená sumou 1,20 EURO. Kuriér Vám vystaví potvrdenie o prevzatí platby.
b) priamy vklad na účet- Táto služba nie je spoplatnená. V tomto prípade je potrebné tovar uhradiť ihneď po ukončení a odoslaní objednávky. Po úhrade platby príde kupujúcemu potvrdzujúci email o úhrade. IBAN: SK46 1100 0000 0029 4209 2999
Variabilný symbol: používajte vždy číslo objednávky
Suma: celková cena objednávky
c) online platbou – na výber z platobných metód: platba kartou, online bankové platby a bankové prevody cez platobnú bránu 24Pay. Táto služba nie je spoplatnená. V tomto prípade je potrebné tovar uhradiť ihneď po ukončení a odoslaní objednávky niektorou z ponúkaných možností online platieb. Podľa vybraného typu platby v objednávke sa po ukončení a odoslaní objednávky zobrazí buď stránka s údajmi pre vyplnenie prevodného príkazu alebo s tlačidlom pre úhradu vo vybranej banke, prípadne platbu kartou. Pri platbe postupujete obvyklým spôsobom alebo podľa pokynov vybranej banky. Po úhrade platby príde kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o úhrade.
Bankové spojenie pre úhradu objednávok:
Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2488 8221
Variabilný symbol: používajte vždy číslo objednávky
Suma: celková cena objednávky

V. SPÔSOB PREPRAVY A DODANIE TOVARU
V.I Predávajúci poskytne kupujúcemu doručenie tovaru na miesto dodania v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky na základe jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
V.II Dodanie tovaru sa uskutoční sprostredkovane cez prepravu zmluvného partnera predávajúceho alebo osobným odberom na vyhradených miestach.
V.III Dodanie tovaru sa uskutoční od 1 do 15 pracovných dní po odoslaní objednávky. V prípade dlhšej doby dodania, bude o tomto kupujúci bezodkladne informovaný.
V.IV Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike alebo Českej republike.
V.V O dátume doručenia bude kupujúci informovaný odoslaním SMS správy alebo e-mailu, v čase keď bude tovar pripravený.
V.VI Objednaný tovar bude kupujúcemu prepravený na miesto dodania jedným z nasledovných spôsobov:
a) preprava kuriérom GLS v rámci Slovenska: tovar bude kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v objednávke. Doručenie sa uskutočňuje od 1 do 15 dní od skompletizovania objednávky za poplatok v celkovej sume 4,90 EURO, počas pracovných dní od pondelka do piatku, zvyčajne v čase od 8:00 do 16:00. Pri platbe na dobierku je tovar expedovaný do 5 dní od prijatia objednávky, pri platbe vopred sa tovar odovzdáva kuriérskej službe až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, najneskôr do 10 dní.

b) Zásielkovňa v rámci Slovenska: tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť vo výdajnom mieste, ktoré si zvolí v objednávke. Služba je zameraná na ľahšie a menšie balíky s maximálnou váhou 6 kg a je spoplatnená sumou 2,50 EURO. Doručenie sa uskutočňuje od 1 do 15 dní od skompletizovania objednávky. Pri platbe na dobierku je tovar expedovaný do 5 dní od prijatia objednávky, pri platbe vopred sa tovar odovzdáva kuriérskej službe až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, najneskôr do 10 dní.
c) Zásielkovňa v rámci Českej republiky: tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť vo výdajnom mieste, ktoré si zvolí v objednávke. Služba je zameraná na ľahšie a menšie balíky s maximálnou váhou 6 kg a je spoplatnená sumou 3,60 EURO. Doručenie sa uskutočňuje od 1 do 15 dní od skompletizovania objednávky. Pri platbe vopred sa tovar odovzdáva kuriérskej službe až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, najneskôr do 10 dní.


V.VII Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je vhodné túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je vhodné ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
V.VIII Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.

VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A ODVOLANIE OBJEDNÁVKY
VI.I Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takomto prípade znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
VI.II Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@donte.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
VI.III Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, tovar, ktorý mu bol doručený od predávajúceho, zašle alebo odovzdá bez zbytočného odkladu – najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Adresa spätného zaslania tovaru je: Malá strana 437, 900 52 Kuchyňa. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
VI.IV Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
VI.V V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
VI.VI Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBNÝ TOVAR
VII.I Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby sú podrobne upravené v Reklamačnom poriadku.
VII.II Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za chyby zaslaním chybového tovaru na adresu: Malá strana 437, 900 52Kuchyňa. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.
VII.III Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez chýb a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, právo od zmluvy odstúpiť prípadne právo na primeranú zľavu z tovaru.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VIII.I Kupujúci vyjadruje uzatvorením kúpnej zmluvy svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok odoslaných predávajúcemu v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby predávajúci mohol plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Bližšie je úprava spracúvania osobných údajov predávajúcim upravená v Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov.
VIII.II Predávajúci ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.

IX. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO
IX.I V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na tel. číslo: 0908 628 261 v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.
IX.II Akékoľvek otázky môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu: info@donte.sk
IX.III V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia zodpovednosti za chyby predaného tovaru je možné zaslať tovar na túto adresu: Malá strana 437, 900 52 Kuchyňa. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
X.I Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2020.
X.II Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom sú pre konkrétnu kúpnu zmluvu platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
X.III V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

X.IV Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu.
X.V Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.