Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

vydaný v súlade s príslušnými ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 50/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci Katarína Časnochová, miesto podnikania Juraja Fándlyho 2166/19, 01 001 Žilina, IČO: 53 373 481, DIČ: 1120302744, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra: 580-69321 vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej len ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovarov cez webový portál www.donte.sk (ďalej len ako „predávajúci“)

I. Zodpovednosť za vady tovaru
I.I Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.
I.II Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.
I.III Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t. j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu. Za vadu v tomto zmysle nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho použitia, nesprávneho skladovania a nedovoleného zásahu.
I.IV Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia/tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.

II. Záručná doba
II.I Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
II.II Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
II.III Pri veciach , ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
II.IV Ak je vydaný záručný list, predávajúci ho riadne vyplní a potvrdí. Záručný list musí obsahovať: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

III. Začiatok plynutia záručnej doby
III.I Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
III.II Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
III.III Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
III.IV Ak sa vybaví reklamácia opravou veci, doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

IV. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
IV.I Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
IV.II Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
IV.III Kupujúci je povinný práva zo zodpovednosti za vady uplatniť:
– do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby
– pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.
IV.IV Pri reklamovaní je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe – záručný list (ak bol k predanej veci vydaný). Originálny obal výrobku kupujúci predloží, len ak je to možné.

V. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim
V.I Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
V.II V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby je povinnosť vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V.III Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
V.IV Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
V.V Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

VI. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie
VI.I Pri odstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:
– to, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu;
– výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
VI.II Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:
– výmenu vadného tovaru za tovar bez vád;
– odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru;
– primeranú zľavu z ceny, ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať.
VI.III Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré spôsobujú, že:
– vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností
– ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že:
i) po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t. j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne alebo
ii) ak ide o väčší počet vád, t. j. ak sa na tovare v dobe uplatnenia nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád.
VI.V Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných zdokladovaných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady si uplatnil riadne a dôvodne, t. j. že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie úspešný. Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne uplatniť najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej musí byť uplatnené právo zo zodpovednosti za vady, inak toto právo zanikne.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
VII.I V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VIII. OSOBITNÉ UPLATENENIE REKLAMÁCIE PRI TOVARU KÚPENOM CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD
VIII.I Pre uplatnenie reklamácie alebo pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod kupujúci vyplní, vytlačí a elektronicky odošle REKLAMAČNÝ FORMULÁR. V prípade zaslania tovaru poštou vytlačený formulár priloží aj k tovaru.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť k 01.12.2020.