Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o GDPR“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“)

I. ÚVOD
I.I Účelom predmetného dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom daného webového portálu (www.donte.sk ďalej len „e-shop“) informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom § 19 zákona o GDPR, ako aj čl. 13 Nariadenia.
I.II Dané informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:
– neregistrovaných zákazníkov, ktorý uskutočnia nákup na e-shope,
– registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní na e-shope
ďalej spolu neregistrovaní a registrovaní zákazníci ako „kupujúci“.

II. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
II.I Prevádzkovateľom osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie pre kupujúcich je: Katarína Časnochová, miesto podnikania Juraja Fándlyho 2166/19, 01 001 Žilina, IČO: 53 373 481, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra: 580-69321 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
II.II Kontaktné údaje prevádzkovateľa vo všetkých prípadoch:
– e-mail: k.casnochova@zoznam.sk
– telefónne číslo: 0904 652 563
– poštová adresa: Malá strana 437, 900 52 Kuchyňa

III. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
III.I Osobné údaje pre spracúva prevádzkovateľ najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, kúpnych zmlúv a evidencií osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
III.II Osobné údaje kupujúcich sú spracované prevádzkovateľom v rozsahu:
– pri neregistrovaných zákazníkoch: titul, meno, priezvisko, fakturačná/doručovania adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe, cookies;
– pri registrovaných zákazníkoch: titul, meno, priezvisko, fakturačná/doručovania adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prehlasovacie údaje, údaje o nákupe, cookies, história nákupov.
III.III Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľom je uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účel plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (bez nutnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov, ako aj na účely priameho marketingu. Pri registrovaných zákazníkoch sa osobné údaje spracovávajú aj za účelom vedenia osobných údajov v databáze registrovaných zákazníkov, zaslania prehlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch zákazníka na e-shope, ako aj na evidenčné a štatistické účely.
III.IV Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu o profilovaní v zmysle čl. 22 Nariadenia.

IV. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
IV.I Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracované pre účely splnenia kúpnej zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracované po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov z kúpnej zmluvy a k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
IV.II Osobné údaje registrovaných zákazníkov, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracované na uvedený účel po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočni žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
IV. III Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po odvolaní súhlasu kupujúcim o spracovaní osobných údajov, zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne len spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu.
IV.IV Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje na tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

V. PRÁVA KUPUJÚCICH
V.I Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených prevádzkovateľovi má kupujúci právo kedykoľvek odvolať.
V.II Kupujúci má právo od prevádzkovateľa požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, a ak tomu je, má kupujúci právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie údaje v zmysle GDPR.
V.III Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
V.IV Kupujúci má právo na, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov v súlade s čl. 18 Nariadenia.
V.V Kupujúci má právo na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 Nariadenia.
V.VI Kupujúci má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu osobnú údaje vymazať, ak je splnený niektorý z dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

VI. SUBJEKTY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VI.I V mene prevádzkovateľa realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov prevádzkovateľa):
Doručovanie tovaru kupujúcim. GLS Kuriér (prepravná spoločnosť) spracúva osobné údaje kupujúcich v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene.
Doručovanie tovaru kupujúcim. Zásielkovňa Kupujúci si môže vybrať pre doručenie balíka výdajné miesto, ktoré prevádzkuje spoločnosť Zásielkovňa. Uvedená spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúcich v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene.
Platba cez platobnú bránu 24Pay. Informácie o platobných kartách, s ktorými platia kupujúci prevádzkovateľ neukladá. Týmito údajmi disponuje iba zabezpečená platobná brána 24Pay.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
VII.I Kupujúci čestne vyhlasuje, že je oprávnený svoje osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi a bol poučený o právach dotknutej osoby.
VII.II Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2020 a sú nepretržite prístupné na webovom portály.